0

Privaatsuspoliitika

Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted
Rakvere Maraton MTÜ (reg. kood 80311257)

 

ÜLDSÄTTED

Põhimõtteid, mille alusel Rakvere Maraton MTÜ (edaspidi RM) kliendiandmeid töötleb, on kirjeldatud käesolevas dokumendis (edaspidi põhimõtted).

RM võib saata oma Klientidele reklaampakkumisi enda või oma koostööpartnerite teenuste osas ja saata kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, kui Klient on andnud selleks nõusoleku. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest RM´le. 

RM võib Kliendiandmete Töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid. Sellistel juhtudel tagab RM, et andmetöötlejad Töötlevad Kliendiandmeid RM´i juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega, ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid.

RM´l on õigus siinseid Kliendiandmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, andes sellest Klientidele oma kodulehel www.ööjooks.ee teada vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist, välja arvatud juhul, kui põhimõtteid muudetakse üksnes õigusaktides tehtud muudatuste tõttu.

RM hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ja kaitseb kliendi isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate infotehnoloogiliste turvameetmete abil ning tagab Kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse.

Registreerides end RM´i poolt korraldatud sündmusele ehk RM´i Kliendiks või avaldades soovi Kliendiks saada, antakse nõusolek oma Kliendiandmete töötlemiseks siinsetes põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.

RM kogub ja töötleb Kliendiandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik RM´i poolt korraldatud sündmustel osalemiseks ja Klientide parimaks teenindamiseks.

Põhimõtteid kohaldatakse siis, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada RM´i poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud.


MÕISTED

Isikuandmed – pakutavate või vahendatavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Kliendiandmed – igasugune info, mis on Kliendi kohta teada, sh isikuandmed (nt nimi, isikukood, kontaktandmed jne), ja Teenuse andmed.

Kliendiandmete töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine ja hävitamine.

Kliendisuhe – õigussuhe, mis tekib Kliendi ja RM´i vahel, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada mõnda RM teenust.

Klient – iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada RM teenuseid.

Teenused – RM´i poolt korraldatud spordi- ja kultuurisündmused ja nendega seotud tegevused.

Teenuse andmed – teenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmed Kliendi kohta, eelkõige andmed sündmutele registreerimise kohta.


KLIENDIANDMED JA NENDE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID
RM töötleb Kliendiandmeid, mis on Kliendi kohta teatavaks saanud Kliendisuhte käigus või isiku registreerimisel RM Kliendiks. Kliendiandmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses RM´i teenuse osutamisest (nt ajavõtuteenuse pakkuja), kui kohustus tuleneb seadusest, kui Klient ise on andnud loa oma andmete väljastamiseks või kui andmed on vaja väljastada olukorras, kus Klient on lepingut rikkunud (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).

RM töötleb Kliendiandmeid selleks, et:

täita Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

analüüsida kliendigruppe ja/või teenuste kasutamist ja luua aruandeid;
paremini mõista Klientide ootusi teenuste suhtes, hinnata kliendikogemust ja teenuste kvaliteeti (nt kliendiküsitlused, tarbijauuringud jms);

anda Klientidele olulist infot teenuse osutamise kohta (nt osaleja stardinumber, sündmuse stardiaegade muutmine, erakordsed ilmastikutingimud vms);

täita Klientide ees võetud kohustusi teenuste osutamise osas;
pakkuda Klientidele võimalust kasutada RM´i teenuseid (nt spordisündmustel osalemine, kultuuriürituste tarbimine);

Klient näeb oma kasutajakontol, milliseid andmeid on RM tema kohta kogunud ja saab neid vajadusel täiendada või muuta.

RM´i poolt töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, elukoht (maakond/linn/vald), sugu, telefoninumber, e-postiaadress, teenuste tarbimine ja teenuste osutamisega seotud tegevused.


KLIENDIANDMETE SALVESTAMINE

RM´l on õigus salvestada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi ja Klientide muid toiminguid (nt e-teeninduses, võistluskeskuses tehtud toimingud) ning vajaduse korral kasutada neid tehtud toimingute tõendamiseks.

RM võib turvalisuse tagamise eesmärgil jälgida jälgimisseadmestiku abil enda kasutuses olevat territooriumi (nt võistluskeskus, stardipaik, kontserdi, teatrietenduse vms ürituse toimumiskoht) ja selle lähiümbrust, sh isikuid, asju, protsesse, ning jälgimise tulemused salvestada. Neid andmeid kasutatakse ainult andmete kogumise eesmärgist lähtuvalt.

Jälgimisseadmestiku salvestisi võidakse kasutada RM õiguste kaitsmisel ja kohustuste täitmisel ning Klientide tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või tekitatud kahju tõendamisel.


KLIENDIANDMETE MUUTMINE JA KLIENDI ÕIGUSTE KAITSE

Klientidel on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja teda puudutavale informatsioonile (nt registreeritud sündmused, tulemused jms). Samuti on Klientidel igal ajal õigus nõuda oma andmete parandamist (kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed) või kustutamist.

RM kinnitab, et:

kaitseb Kliendiandmeid asjakohaste turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ning on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed Kliendiandmete kaitseks;

tema töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ja nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise korral;

tema töötajatel on õigus Kliendiandmeid töödelda ainult tööülesannete täitmiseks;

ilma tööalase vajaduseta Kliendiandmete töötlemine, sh Kliendiandmete vaatamine, on keelatud;

nõuab kõigilt koostööpartneritelt, kellega ta teeb Kliendiandmete töötlemisel koostööd (nt IT-, ajavõtuteenuseosutaja), et nad peavad kinni pidama samasugustest Kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.

Juhul, kui Klient leiab, et tema Kliendiandmete töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või põhimõtete järgi lubatud, on tal õigus nõuda oma Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu lõpetamist.

RM töötleb Kliendiandmeid nii kaua, kuni Kliendiandmete töötlemise eesmärgid on saavutatud või õigusaktidest tulenevad kohustused on täidetud.

Kui klient leiab, et RM on Kliendiandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Klienditoe poole e- posti aadressil info@eestimaraton.ee.
Kliendil on tema õiguste rikkumise korral õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Privaatsuspoliitika Ostu- ja müügitingimused